مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال در ایران

یافتن صرافی هایی که ارز مورد نظر شما را لیست کرده اند!

صرافی هایی که را معامله میکنند
نتیجه ای یافت نشد!
تتر
blank بیت کوین
blank اتریوم
blank دوج
blank ریپل
blank ترون
blank لایت کوین
blank کاردانو
blank استلار
blank بایننس کوین
blank دش
blank بیت کوین کش
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۳۲,۵۸۰ تومان ۳۲,۵۷۷ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۳۲,۶۶۴ تومان ۳۲,۶۶۴ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۳۲,۷۹۹ تومان ۳۲,۷۰۰ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۳۲,۶۰۰ تومان ۳۲,۵۵۰ تومان 1401/4/12
blankرمزارز مارکت ۳۳,۵۶۹ تومان ۳۳,۵۳۷ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۳۲,۷۶۳ تومان ۳۲,۵۳۷ تومان 1401/4/12
blankفینیکس ۳۲,۶۲۷ تومان ۳۲,۶۲۷ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۳۲,۸۰۰ تومان ۳۱,۵۰۰ تومان 1401/4/12
blankبیت پین ۳۲,۷۰۳ تومان ۳۲,۶۷۴ تومان 1401/4/12
blankموربیت ۳۲,۶۱۳ تومان ۳۲,۵۴۱ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۳۳,۱۰۰ تومان ۳۲,۶۰۰ تومان 1401/4/12
blankاکس کپیتال ۳۳,۲۷۸ تومان ۳۲,۶۰۲ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۳۲,۶۸۹ تومان ۳۲,۶۳۲ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۳۲,۸۵۰ تومان ۳۲,۳۵۰ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۳۲,۵۱۰ تومان ۳۲,۳۱۰ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۳۲,۸۶۶ تومان ۳۲,۴۸۲ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۳۲,۶۵۰ تومان ۳۲,۳۵۰ تومان 1401/4/12
blankهمتاپی ۳۲,۸۸۲ تومان ۳۲,۵۲۱ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۳۲,۶۲۹ تومان ۳۲,۲۰۵ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶۲۱,۳۲۲,۵۱۰ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۶۲۳,۴۵۴,۰۱۰ تومان ۶۲۳,۴۵۴,۰۱۰ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۶۲۴,۴۸۰,۰۷۶ تومان ۶۲۲,۹۱۰,۰۵۶ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۶۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۲۴,۲۹۹,۹۰۰ تومان 1401/4/12
blankرمزارز مارکت ۹۲۴,۶۹۰,۵۸۸ تومان ۹۲۲,۰۹۱,۹۱۴ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۶۲۶,۹۸۸,۳۸۲ تومان ۶۲۱,۲۳۰,۳۱۷ تومان 1401/4/12
blankفینیکس ۶۲۹,۳۱۴,۷۳۹ تومان ۶۲۹,۳۱۴,۷۳۹ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۶۲۶,۵۶۱,۳۴۴ تومان ۶۰۱,۷۲۸,۱۲۰ تومان 1401/4/12
blankبیت پین ۶۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۲۳,۴۵۰,۰۰۱ تومان 1401/4/12
blankموربیت ۶۲۶,۶۲۵,۹۸۳ تومان ۶۲۱,۲۳۴,۶۹۰ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۶۳۴,۳۶۰,۶۲۱ تومان ۶۲۰,۴۱۹,۹۴۱ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۶۲۵,۵۵۰,۹۱۱ تومان ۶۱۹,۴۶۰,۴۲۸ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۶۲۷,۶۰۸,۴۴۸ تومان ۶۱۸,۰۵۵,۸۰۸ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۶۲۱,۰۹۱,۸۴۶ تومان ۶۱۷,۲۷۰,۹۱۸ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۶۳۴,۰۰۴,۷۴۸ تومان ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۶۲۶,۴۱۵,۰۰۰ تومان ۶۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankهمتاپی ۶۲۸,۳۳۵,۰۳۳ تومان ۶۱۹,۵۵۴,۶۶۳ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۶۲۳,۸۸۰,۷۹۱ تومان ۶۱۴,۵۲۰,۶۶۹ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۳۴,۶۵۰,۸۷۵ تومان ۳۴,۵۰۴,۷۷۰ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۳۳,۹۵۴,۱۳۸ تومان ۳۳,۹۵۴,۱۳۸ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۳۴,۷۲۷,۱۰۴ تومان ۳۴,۳۲۴,۴۲۷ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۳۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۴۶۱,۷۲۵ تومان 1401/4/12
blankرمزارز مارکت ۴۹,۶۵۰,۵۰۰ تومان ۴۹,۶۴۸,۸۰۰ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۳۴,۸۱۴,۷۵۷ تومان ۳۴,۴۹۴,۷۲۲ تومان 1401/4/12
blankفینیکس ۳۵,۰۳۳,۷۷۹ تومان ۳۵,۰۳۳,۷۷۹ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۳۴,۷۷۸,۱۶۸ تومان ۳۳,۳۹۹,۷۶۵ تومان 1401/4/12
blankبیت پین ۳۴,۷۵۲,۲۴۲ تومان ۳۴,۵۱۳,۸۶۲ تومان 1401/4/12
blankموربیت ۳۴,۷۸۱,۸۳۳ تومان ۳۴,۴۸۴,۵۳۲ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۳۵,۳۲۰,۷۲۲ تومان ۳۴,۳۳۷,۸۶۴ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۳۴,۷۱۹,۳۹۷ تومان ۳۴,۳۹۷,۳۳۴ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۳۴,۸۴۱,۳۶۷ تومان ۳۴,۳۱۱,۰۵۷ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۳۴,۴۸۰,۴۳۱ تومان ۳۴,۲۶۸,۳۰۹ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۳۵,۳۱۳,۱۷۲ تومان ۳۳,۸۱۲,۱۸۸ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۳۴,۷۷۸,۰۰۰ تومان ۳۴,۱۴۶,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankهمتاپی ۳۴,۸۹۱,۹۹۲ تومان ۳۴,۴۰۴,۴۱۰ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۳۴,۶۳۵,۶۰۳ تومان ۳۴,۱۱۵,۹۶۳ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۲,۱۴۶ تومان ۲,۱۳۱ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۲,۱۲۷ تومان ۲,۱۲۷ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۲,۱۶۰ تومان ۲,۱۴۹ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۲,۱۵۸ تومان ۲,۱۵۲ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۲,۱۶۶ تومان ۲,۱۴۳ تومان 1401/4/12
blankفینیکس ۲,۱۹۴ تومان ۲,۱۹۴ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۲,۱۶۳ تومان ۲,۰۷۸ تومان 1401/4/12
blankبیت پین ۲,۱۶۱ تومان ۲,۱۵۰ تومان 1401/4/12
blankموربیت ۱,۸۱۹ تومان ۱,۷۳۷ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۲,۱۹۳ تومان ۲,۱۳۶ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۲,۱۶۰ تومان ۲,۱۴۰ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۲,۱۶۷ تومان ۲,۱۳۴ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۲,۱۴۴ تومان ۲,۱۳۱ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۲,۲۲۴ تومان ۲,۱۳۲ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۲,۱۶۲ تومان ۲,۱۲۲ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۲,۱۵۳ تومان ۲,۱۲۱ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۱۰,۳۴۷ تومان ۱۰,۱۳۴ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۱۰,۳۱۵ تومان ۱۰,۳۱۵ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۱۰,۲۶۴ تومان ۱۰,۱۳۸ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۱۰,۲۰۰ تومان ۱۰,۱۸۱ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۱۰,۲۲۸ تومان ۱۰,۱۳۲ تومان 1401/4/12
blankفینیکس ۱۰,۰۳۰ تومان ۱۰,۰۳۰ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۱۰,۲۲۴ تومان ۹,۸۱۹ تومان 1401/4/12
blankبیت پین ۱۰,۲۸۰ تومان ۱۰,۱۵۴ تومان 1401/4/12
blankموربیت ۱۰,۳۶۵ تومان ۹,۸۸۹ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۱۰,۳۷۷ تومان ۱۰,۱۰۹ تومان 1401/4/12
blankاکس کپیتال ۱۰,۳۶۹ تومان ۱۰,۱۵۸ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۱۰,۱۹۵ تومان ۱۰,۱۲۰ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۱۰,۲۴۳ تومان ۱۰,۰۸۷ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۱۰,۱۳۷ تومان ۱۰,۰۷۴ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۱۰,۳۶۷ تومان ۱۰,۱۰۱ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۱۰,۲۱۷ تومان ۱۰,۰۳۱ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۱۰,۱۸۰ تومان ۱۰,۰۲۷ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۲,۰۹۹ تومان ۲,۰۸۰ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۲,۱۰۸ تومان ۲,۱۰۸ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۲,۰۷۴ تومان ۲,۰۶۴ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۲,۰۷۷ تومان ۲,۰۷۶ تومان 1401/4/12
blankرمزارز مارکت ۲,۵۸۵ تومان ۲,۵۷۸ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۲,۰۸۳ تومان ۲,۰۸۰ تومان 1401/4/12
blankفینیکس ۲,۰۹۲ تومان ۲,۰۹۲ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۲,۰۸۰ تومان ۱,۹۹۸ تومان 1401/4/12
blankموربیت ۲,۰۳۱ تومان ۱,۹۳۷ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۲,۱۱۰ تومان ۲,۰۵۶ تومان 1401/4/12
blankاکس کپیتال ۲,۱۰۹ تومان ۲,۰۶۶ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۲,۰۷۴ تومان ۲,۰۶۸ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۲,۰۸۳ تومان ۲,۰۵۲ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۲,۰۶۲ تومان ۲,۰۴۹ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۲,۱۴۱ تومان ۲,۰۷۰ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۲,۰۷۹ تومان ۲,۰۴۰ تومان 1401/4/12
blankهمتاپی ۲,۰۸۶ تومان ۲,۰۵۰ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۲,۰۷۱ تومان ۲,۰۴۰ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۱,۷۲۷,۲۶۳ تومان ۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۱,۷۲۹,۲۹۷ تومان ۱,۷۲۹,۲۹۷ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۱,۶۳۳,۶۹۳ تومان ۱,۶۱۹,۲۵۸ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۱,۶۳۵,۴۴۷ تومان ۱,۶۲۰,۱۰۴ تومان 1401/4/12
blankفینیکس ۱,۶۰۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۳,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۱,۶۳۵,۰۸۰ تومان ۱,۵۷۰,۲۷۵ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۱,۶۵۹,۱۲۳ تومان ۱,۶۱۹,۴۲۰ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۱,۶۳۴,۵۷۲ تومان ۱,۶۱۷,۲۰۶ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۱,۶۳۸,۸۸۷ تومان ۱,۶۱۳,۹۴۲ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۱,۶۲۲,۸۹۹ تومان ۱,۶۱۲,۹۱۵ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۱,۶۷۲,۷۳۹ تومان ۱,۶۰۶,۹۰۰ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۱,۶۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۶,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankهمتاپی ۱,۶۴۱,۱۸۳ تومان ۱,۶۱۳,۳۳۵ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۱,۶۳۰,۰۶۱ تومان ۱,۶۰۵,۶۰۵ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۱۴,۶۷۰ تومان ۱۴,۶۱۵ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۱۴,۸۴۸ تومان ۱۴,۸۴۸ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۱۴,۷۳۹ تومان ۱۴,۵۹۷ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۱۴,۷۳۰ تومان ۱۴,۱۴۷ تومان 1401/4/12
blankبیت پین ۱۴,۷۵۰ تومان ۱۴,۷۰۷ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۱۴,۹۴۴ تومان ۱۴,۵۵۷ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۱۴,۶۸۲ تومان ۱۴,۵۷۱ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۱۴,۷۶۳ تومان ۱۴,۵۳۸ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۱۴,۶۱۰ تومان ۱۴,۵۲۰ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۱۵,۰۳۱ تومان ۱۴,۴۶۱ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۱۴,۷۲۴ تومان ۱۴,۴۵۵ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۱۴,۶۷۴ تومان ۱۴,۴۵۴ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۳,۴۸۳ تومان ۳,۴۶۰ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۳,۵۱۱ تومان ۳,۵۱۱ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۳,۵۳۸ تومان ۳,۴۴۹ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۳,۵۱۱ تومان ۳,۴۹۳ تومان 1401/4/12
blankرمزارز مارکت ۴,۰۷۵ تومان ۴,۰۷۱ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۳,۵۲۷ تومان ۳,۴۸۱ تومان 1401/4/12
blankفینیکس ۳,۶۷۰ تومان ۳,۶۷۰ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۳,۵۱۶ تومان ۳,۳۷۷ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۳,۵۶۸ تومان ۳,۴۷۵ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۳,۵۱۸ تومان ۳,۴۷۹ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۳,۵۲۸ تومان ۳,۴۷۴ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۳,۴۹۲ تومان ۳,۴۷۰ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۳,۵۷۸ تومان ۳,۴۷۰ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۳,۵۱۹ تومان ۳,۴۵۴ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۳,۵۰۸ تومان ۳,۴۵۵ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۷,۱۵۴,۶۶۹ تومان ۷,۰۸۸,۸۸۹ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۷,۰۲۸,۸۵۰ تومان ۷,۰۲۸,۸۵۰ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۷,۱۵۵,۲۵۲ تومان ۷,۰۲۳,۶۰۵ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۷,۱۲۰,۴۲۲ تومان ۷,۰۷۴,۹۰۰ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۷,۱۴۸,۰۹۷ تومان ۷,۰۷۷,۶۹۹ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۷,۱۴۷,۱۲۰ تومان ۶,۸۶۳,۸۵۰ تومان 1401/4/12
blankبیت پین ۷,۱۹۰,۶۰۵ تومان ۷,۱۲۹,۴۶۶ تومان 1401/4/12
blankموربیت ۷,۱۴۳,۵۱۵ تومان ۷,۰۵۳,۷۵۹ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۷,۲۴۱,۶۲۱ تومان ۷,۰۶۸,۳۲۹ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۷,۱۴۱,۰۰۷ تومان ۷,۰۵۵,۷۹۵ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۷,۱۵۸,۰۱۵ تومان ۷,۰۴۹,۰۶۵ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۷,۰۸۳,۹۲۹ تومان ۷,۰۴۰,۳۴۹ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۷,۱۷۷,۹۲۱ تومان ۶,۹۹۸,۵۰۷ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۷,۱۴۱,۰۰۰ تومان ۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۷,۱۱۳,۳۴۸ تومان ۷,۰۰۶,۶۲۶ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankفینیکس ۱,۳۶۶,۹۷۴ تومان ۱,۳۶۶,۹۷۴ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۱,۳۸۴,۱۶۰ تومان ۱,۳۲۹,۳۰۰ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۱,۳۹۹,۷۸۱ تومان ۱,۳۶۶,۲۸۴ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۱,۳۷۸,۴۸۹ تومان ۱,۳۶۴,۴۴۵ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۱,۳۸۶,۲۷۰ تومان ۱,۳۶۵,۱۷۰ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۱,۳۷۱,۹۲۲ تومان ۱,۳۶۳,۴۸۲ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۱,۳۸۱,۱۲۸ تومان ۱,۳۵۶,۰۷۲ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۱,۳۷۸,۲۵۲ تومان ۱,۳۵۷,۵۷۴ تومان 1401/4/12
صرافی
خرید از صرافی
فروش به صرافی
زمان
blankرمزینکس ۳,۸۰۲,۸۸۱ تومان ۳,۲۹۲,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankاوکی اکس ۳,۳۳۶,۰۵۳ تومان ۳,۳۳۶,۰۵۳ تومان 1401/4/12
blankارزپایا ۳,۴۹۱,۷۴۸ تومان ۳,۲۶۱,۶۵۱ تومان 1401/4/12
blankنوبیتکس ۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۶,۸۸۸ تومان 1401/4/12
blankکوین نیک مارکت ۳,۳۹۸,۱۶۲ تومان ۳,۳۶۳,۷۰۶ تومان 1401/4/12
blankفینیکس ۳,۴۰۸,۵۳۸ تومان ۳,۴۰۸,۵۳۸ تومان 1401/4/12
blankبیت نوین ۳,۳۹۱,۵۲۰ تومان ۳,۲۵۷,۱۰۰ تومان 1401/4/12
blankبیتستان ۳,۴۳۷,۹۴۱ تومان ۳,۳۵۵,۶۷۱ تومان 1401/4/12
blankآریومکس ۳,۳۸۴,۱۰۴ تومان ۳,۳۵۹,۲۱۴ تومان 1401/4/12
blankکوین کده ۳,۳۹۹,۹۷۵ تومان ۳,۳۴۸,۲۲۵ تومان 1401/4/12
blankارزی کوین ۳,۳۶۴,۷۸۵ تومان ۳,۳۴۴,۰۸۵ تومان 1401/4/12
blankاو ام پی فینکس ۳,۴۹۷,۵۰۰ تومان ۳,۲۹۱,۰۲۴ تومان 1401/4/12
blankسانا کش ۳,۳۹۳,۰۰۰ تومان ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان 1401/4/12
blankهمتاپی ۳,۴۰۳,۳۷۴ تومان ۳,۳۴۵,۶۲۶ تومان 1401/4/12
blankایرانیکارت ۳,۳۸۰,۳۱۰ تومان ۳,۳۲۹,۵۹۵ تومان 1401/4/12
درخواست لیست شدن در صرافی

همانطور که می دانید برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال شما نیازمند صرافی ها هستید. امروزه صرافی های بسیاری هستند که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می نمایند. کاربران ایرانی به دلیل تحریم های موجود قادر به استفاده از صرافی های آنلاین خارجی نیستند و همواره در معرض بلوکه شدن حساب می باشند. به همین دلیل صرافی های داخلی بسیاری هستند که کاربران ایرانی می توانند از آن استفاده نمایند. تیم زوم ارز در این صفحه به مقایسه قیمت صرافی های داخلی پرداخته است. شما می توانید قبل از انتخاب صرافی مورد نظر، به بررسی قیمت در صرافی های مختلف بپردازید. همچنین قادر خواهید بود با استفاده از این صفحه به پلتفرم خرید و فروش صرافی انتخابی دسترسی پیدا نمایید.

چگونه صرافی های ارز دیجیتال ایرانی را پیدا کنیم؟

صرافی های ایرانی برای بسیاری از کاربران نقطه شروع خوبی است، ما به زبان ساده تر می توانیم بیان کنیم که صرافی ارز دیجیتال به این معناست که در این بین افراد می توانند ارزدیجیتال مورد نیاز خودشان را معامله کنند و یا به ارز یا فیات دیگری تبدیل کنند. در واقع صرافی های ارز دیجیتال به عنوان واسطه بین اشخاص قرار می گیرند و در مقابل فراهم کردن مکانی برای خرید وفروش ارزها از طریق کمسیون دریافتی و هزینه ای که از تراکنش ها دریافت می کنند، کسب درامد دارند. در طرف دیگر صرافی های دیگری وجود دارند که خودشان به طور مستقیم وارد بازار می شوند و شروع به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مثل، اتریوم و بیت کوین می کنند و از این راه هم کسب سود دارند.

تمامی افرادی که قصد فعالیت در بازار را دارند باید حتما اول در صرافی ها ثبت نام کنند، البته ناگفته نماند نوع خدمات خارجی و داخلی که وجود دارد فرق می کند. شاید برای شما هم سوال پیش بیاید که چگونه صرافی های ارز دیجیتال ایرانی را پیدا کنیم؟ شما می توانید با استفاده از اطلاعاتی که در صفحه مقایسه قیمت صرافی ها که در سایت زوم ارز قرار دارد، به بررسی صرافی های مختلف بپردازید. اما به این نکته توجه نمایید که قبل از انتخاب صرافی مورد نظر، از امنیت صرافی مطمئن شوید.

نحوه خرید رمز ارز با استفاده از ریال چگونه است؟

شما باید بدانید که قبل از وارد شدن به این حوزه نیاز به اموزش دیدن دارید. زمانی که وارد این پروژه شدید بهتر است بدانید که این راه همواره با ریسک همراه می باشد. یعنی قبل از وارد شدن به این حوزه و یا خریداری کردن هرگونه رمز ارز بهتر است بسیار در مورد آن تحقیق کنید تا احتمال ریسک ان را پایین تر بیاورید. پس برای اطلاعات بیشتردر ادامه  با ما همراه باشید.

1.در ابتدا صرافی موردنظر خود را انتخاب کنید.

بهتر است بدانید برای خرید رمز ارزها باید اول یک صرافی را انتخاب کنید که در وهله اول امن باشد. در واقع برای استفاده و ورود به صرافی های خارجی قطعا باید یک صرافی داخلی نیز انتخاب کنید تا بتوانید ریال خود را به دلار تبدیل کنید. البته باید بدانید که صرافی ارز دیجیتال به طور فیزیکی وجود ندارد و تمامی خدمات آن ها به طور کاملا آنلاین و مجازی است و برای انجام دادن کارهایتان باید به وبسایت رسمی این صرافی ها مراجعه کنید. در انتخاب صرافی باید به اعتبار ان صرافی، نظرات کاربران و کارمزد معاملات ان دقت کنید. ناگفته نماند شما صرافی را باید انتخاب کنید که از ارز موردنظر شما پشتیبانی کند، زیرا برخی صرافی ها فقط از تعداد محدودی از ارزها پشتیبانی می کنند.

در صرافی های خارجی امکانات بیشتر و بهتر و مناسب تری را در اختیار کاربران قرار می دهند که متاسفانه صرافی های داخلی هنوز موفق به انجام و تکمیل نیازهای کاربران نشده اند. ناگفته نماند که استفاده از صرافی های خارجی می تواند ریسک های زیادی از جمله مسدود شدن حساب کاربری داشته باشد. در پایان بهتر است بدانید که صرافی ها یا خودشان طرف قرارداد معاملات کاربران هستند و یا فقط به صورت واسطه عمل می کنند و تنها سود ان ها کارمزد دریافتی از این معامله است. در ادامه به معرفی نکاتی خواهیم پرداخت که نیاز است تا قبل از انتخاب صرافی، آنها را بررسی نمایید.

نکات مهم برای انتخاب صرافی

.اعتبار صرافی مورنظر

با میزان بالا بودن کاربران و بررسی کردن ان می توانیم به شهرت و اعتبار آن صرافی در بازار پی ببریم، و یا نظراتی که توسط کاربران در این بازار گفته شده است و درنهایت به بررسی میزان فعالیتشان در شبکه های اجتماعی و زمانی که صرف اموزش و یادگیری برای مشتری می کنند.

.امنیت

مهم ترین معیار هر فرد برای یک صرافی مناسب قطعا میزان امنیت ان است. در واقع هیچ کاربری به انتخاب یک صرافی که امکان هک و از بین رفتن اطلاعاتش را داشته باشد نمی پردازد. پس صرافی انتخاب شده باید بالاترین سطح امنیت را داشته باشد تا کاربر با خیال راحت بتواند سرمایه های خود را به ان بسپارد.

.میزان نقدینگی و حجم معاملات

کاربران در انتخاب صرافی باید دقت بسیار زیادی داشته باشند زیرا برخی صرافی ها قادر به انجام معاملات با حجم بالا نمی باشند و به همین علت به جای انجام یک معامله خوب و بزرگ مجبور به انجام چند معامله کوچک خواهند شد. این کار هم وقت زیادی می خواهد و هم تحقیق بیشتر و هم هزینه بالاتری دارد.

.پشتیبانی

زمانی که شما وارد این حوزه شده اید به سوالات و اشتباهات زیادی برخواهید خورد. پس قطعا نیازمند راهنمایی خواهید بود. شما در این قسمت نیازمند این هستید که ان صرافی شما را راهنمایی کند و به سوالات شما پاسخ دهد. اما یک سری صرافی ها هستند که در مقابل پشتیبانی و راهنمایی کاربران بسیار کم کاری می کنند و کمترین خدمات را به مشتریان ارائه می دهند. در واقع داشتن یک صرافی با پشتیبانی مهم و درست یک اصل مهم برای کاربران است. زیرا یک صرافی که امنیت بالایی دارد ولی قادر به پشتیبانی و پاسخگویی مناسب برای کاربران نیست قطعا نمی تواند گزینه ی مناسبی باشد.

.تنوع در تعداد ارزهای دیجیتال

وقتی ما در حال پیدا کردن یک ارز دیجیتال هستیم به این فکر می کنیم که صرافی مورد نظر این ارز را دارا است. ولی بعضی صرافی ها از تعداد ارز محدودی پشتیبانی می کنند و بعضی کاربران نمی توانند در صرافی موردنظر خودشان به خرید و فروش بپردازند. پس هرچقدر تعداد ارزهای قابل پشتیبانی در صرافی ها بیشتر باشد قطعا امکان معاملات بیشتری را برای کاربر فراهم می کند. پس صرافی بهتر است که دارای حجم بالای معاملات ارزی می باشد.

.شفافیت اطلاعات یک صرافی

در واقع یک صرافی معتبر قطعا اطلاعات خود را به اشتراک می گذارد. این صرافی اطلاعات خود را اعم از ادرس دقیق صرافی در سایت، بودن شماره های پاسخگو درست و پشتیبانی، معرفی تیم خود و دانش و اگاهی آن ها را برای آسوده شدن خیال کاربر قرار می دهد.

2.پس از انتخاب صرافی، نیاز است تا به ثبت نام و احراز هویت بپردازید.

شما در مرحله بعدی باید ثبت نام و احراز هویت را انجام بدهید، یعنی اگر شما در صرافی قبلا عضو بوده اید که مانعی نیست، اما اگز تازه وارد این حوزه شده اید قطعا نیاز به ثبت نام و احراز هویت دارید.

احراز هویت در صرافی های ایرانی به این صورت است که باید یک عکس سلفی ازخود و کارت شناسایی و یک متن دست نوشته شده ارسال کنید و باید حتما کارت بانکی خود را ثبت کنید. البته ممکن است برخی از صرافی ها شرایط متفاوتی برای احراز هویت داشته باشند و مدارک بیشتری برای ثبت نام بخواهند. بعد از به پایان رسیدن ثبت نام خود باید منتظر بمانید که مدارک و احراز هویت شما ثبت شود، که البته زمان تایید ان بین 1 روز تا 1 هفته است.

3.مرحله آخر خرید رمز ارز می باشد.

پس از اینکه صرافی مورد نظر خود را انتخاب نمودید و ثبت نام و احراز هویت خود را به پایان رساندید، وارد پلتفرم خرید صرافی شوید. شما می توانید با استفاده از پلتفرم خرید صرافی رمز ارز مورد نظر را انتخاب نموده و آن را با استفاده از تومان خریداری نمایید. خرید ارزدیجیتال در صرافی ها به دو نوع است که در اینجا به مقایسه و توضیح هر دو می پردازیم.

در صرافی غیرمتمرکزخرید و فروش ارزها به قیمتی که در صرافی ها وجود دارد خریداری می شود. یعنی شما باید زمانی که وارد سایت شد مقدار معینی ریال وارد سایت کنید که از طریق درگاه های بانکی یا کیف پول خود می توانید این پرداخت را انجام بدهید. سپس این صرافی به مقدار ریال وارد شده به شما رمز ارز می دهد. این صرافی غیرمتمرکز نوع جدیدی از صرافی ارز دیجیتال است که در اینده جزء برترین نوع صرافی ها شناخته خواهد شد. درنهایت زمانی که شما این ارزها را خریداری کردید بهتر است یک کیف پول داشته باشید، زیرا بعد از خریداری این ارزها مستقیما به کیف پول شما واریز می شود.

نوع دیگری از خرید ارز دیجیتال وجود دارد که باید وارد بازارمعاملاتی متمرکز شوید  و از قیمت های انتخابی استفاده کنید. یعنی شما می توانید قیمت خودتان را از لیست سفارشات گفته شده انتخاب کنید و بعد وارد بازار معاملاتی شوید و از بهترین قیمت موجود در بازار استفاده کنید. قابل ذکر است که هر ارز دارای یک کیف پول است و بعد از خریداری کردن ارز موردنظر خودتان، به کیف پولتان انتقال می یابد.

علت تغییر کردن قیمت رمز ارزها چیست؟

ممکن است تا به الان این سوال برایتان به وجود امده باشد که علت تغییر قیمت نوسانی برخی از رمز ارزها چیست، بهتر است بدانید قیمت برخی رمز ارزها در صرافی های دیجیتال به مقدار عرضه و تقاضا بستگی دارد. یعنی مثلا برخی رمز ارزها تقاضای بالایی دارد، پس  این ارز با افزایش قیمت روبه رو می شود. ولی برخی از ارزها به علت تقاضای علاوه بر اینکه دچار افزایش قیمت نشده است بلکه دچار کاهش قیمت نیز شده است.

مقدار کارمزد در صرافی های دیجیتال چگونه است؟

کارمزد یکی از مباحث مهم است که در اختیار صرافی ها وجود دارد.

شرایط به این صورت است که کارمزد همه صرافی ها به یک صورت نیست بلکه متفاوت است. مثلا کارمزد یک صرافی ممکن است 5 درصد باشد اما کارمزد یک صرافی دیگر1 درصد باشد. البته ناگفته نماند که این کارمزدها بستگی به میزان معاملات شما نیز دارد. برخی صرافی ها دارای کارمزد ثابت هستند ولی برخی در قیمت کارمزد تغییر ایجاد می کنند.

نحوه فروش ارز دیجیتال در صرافی های ایرانی چگونه است؟

برای فروش ارزهای دیجیتالی برخی صرافی ها نیاز به احراز هویت ندارند. برای فروش نیز تمامی مراحل مانند خرید ارز می باشد، می توانید ثبت نام و احراز هویت کنید. البته در صورتی که قبلا ثبت نام را انجام داده اید، نیاز به ثبت نام مجدد نمی باشد.

ما در اینجا صرافی های داخلی را به شما معرفی کردیم، شما می توانید از این راه به خرید و فروش ارزها بپردازید. اما قطعا قبل از آن صرافی مورد نظر را به صورت کامل بررسی نمائید.

کلام پایانی

تیم زوم ارز همواره در تلاش است که بتواند تعریف درست و راه حل های مناسب و کارآمدتر را برای شما فراهم نماید. در واقع ما در تلاشیم تا بتوانیم شما را در روند سرمایه گذاری کمک نمائیم.

نمایش بیشتر

 

مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال در ایران

در این صفحه شما می توانید قیمت های خرید و فروش صرافی های مختلف را با هم دیگر مقایسه نمایید، و بهترین قیمت خرید یا فروش رمز ارز خود را در این صفحه بیاید. هدف از ایجاد این صفحه این است که کاربران حوزه رمز ارز مثلا برای پیدا کردن پایین ترین قیمت تتر در صرافی ها باید به چندین صرافی سر بزنند تا بتوانند کمترین قیمت ارز را پیدا کنند، یا اینکه کاربر به دنبال صرافی می گردد با کارمزد پایین تر و یا مقایسه هایی از این قبیل. که این کار زمان بسیار زیادی را از کاربر می گیرد و گاهی اوقات کاربر دچار سردرگمی می شود. ما همه تلاش خود را کردیم تا بتوانیم صفحه ای با کاربری بسیار آسان ایجاد کنیم، تا شما زوم ارزی عزیز بتوانید در کمترین زمان ممکن به اهداف خود برسید.
همچینن یک قسمت بسیار جالب که در این صفحه است، این است که اگر شما به دنبال ارزی خاص می گردید و نمی دانید کدام صرافی ها آن ارز را لیست کرده است، می توانید به راحتی اسم ارز خود را در قسمت “یافتن صرافی هایی که ارز مورد نظر شما را لیست کرده اند!” که در بالای صفحه قرار دارد، وارد نمایید. و بتوانید در زمانی بسیار کوتاه به نتیجه مطلوب خود برسید.

45 دیدگاه

 1. با سلام،
  میخواستم بدانم با عضویت در این صرافی نیز میتوانم از کشورهای خارجی ارز وارد ایران و حساب شخصی خودم کنم. مثلا کاری را انجام داده و تحویل مشتری خارجی بدهم و دستمزد آنرا از طریق این صرافی دریافت کنم.

  1. سلام دوست عزیز
   امنیت به صورت مطلق وجود ندارد
   پس نمیتونم صرافی خاصی را نام ببریم

   اما شما می توانید بر اساس حجم معاملات صرافی و همچنین سابقه کاری آنها، به آن صرافی ها اعتماد کنید

  1. اعتبار صرافی ها به موارد گوناگونی بستگی دارد که من به شما پیشنهاد میکنم مقاله بهترین صرافی ارز دیجیتال را بخوانید
   https://www.zoomarz.com/introducing-the-best-iranian-and-foreign-currency-exchanges/

  1. سلام دوست عزیز بله این مقاله رو میتوانید همراه با فیلم آموزشی و تصاویر گام به گام آموزش کار با این صرافی را با استفاده از لینک زیر مشاهده کنید.
   https://www.zoomarz.com/binance-exchange/

 2. 6 ماهی میشه که از صرافی پول نو استفاده میکنم. واقعا کارمزداش از همه جا کمتره و خیلی سریع میشینه تو حساب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا